Semalt: Owadan çorba bilen web gözlemek

Häzirki wagtda adamlaryň dürli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmagyň köp usuly bar. Google we Facebook ýaly köp web sahypasy, web gözlegçileriniň isleýän ähli degişli maglumatlaryna girmek üçin ulanyp boljak API-lerini üpjün edýär. Weböne web sahypalarynyň hemmesi API-ler bilen enjamlaşdyrylan däldir, sebäbi okyjylarynyň olardan haýsydyr bir maglumat ýygnamagyny islemezligi ýa-da ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylmazlygy mümkin. Weböne şular ýaly ýagdaýlarda web gyryjylar näme edip bilerler? Käbir web sahypalary API ulanmasa, nädip maglumatlary çykaryp bilerler? Hakykat, web sahypalaryny hakykatdanam köp tarapdan gyryp bilerler.

Has gowy netijeler üçin Google resminamalaryny ulanyň

Google Docs-ny ulanmak bilen, aslynda zerur maglumatlary alyp bilerler. Python ýaly ähli programmirleme dillerinde diýen ýaly ulanyp bilerler. Python, ulanmak aňsat we programmistlere öz taslamasyny hakyky dünýä birikdirmäge mümkinçilik berýän gaty güýçli programmirleme dilidir. Ulanyjylaryna Java ýaly beýleki programmirleme dilleri ýaly az kod setirlerinde dürli düşünjeleri beýan etmäge mümkinçilik berýär.

Owadan çorba (Python kitaphanasy): Çalt meseleler üçin ajaýyp gural

Python kitaphanasy web döwmek taslamalarynda çalt öwrülmäge mümkinçilik berýär we belli bir işi ýerine ýetirmek üçin köp kitaphanany hödürleýär. Mysal üçin, “BeautifulSoup” sanawlar, aragatnaşyklar, tablisalar we başgalar ýaly dürli maglumatlary çykarmak ýaly çalt meseleler üçin aňsat guraldyr. Aslynda, “BeautifulSoup” ulanyjylaryna käbir maglumatlary gezmek, gözlemek we üýtgetmek üçin käbir ýönekeý we täsirli usullary hödürleýär. Mysal üçin, HTML resminamasyny alýar we ýatda degişli gurluş döredip, ony derňeýär. Mundan başga-da, gelýän resminamalary awtomatiki usulda icunikoda öwürýär, şonuň üçin ulanyjylar soňy hakda pikirlenmeli däldirler.

Owadan çorbanyň aýratynlyklary

Ulanyjylar bu täsirli çykarmak guralyny Windows we Linux ulgamlarynda hem gurup bilerler. Soň bolsa, ulgamy ýönekeý ulanmagy öwrenip bilerler. Bu ulgamy nähili ulanjakdyklary barada düşünje almak üçin ähli zerur mysallary görüp bilerler. Bu mysallar ulgamy has gowy düşünmäge kömek edip biler. Maglumatlary dürli web sahypalaryndan nädip döwüp boljakdygyny has gowy bilmek üçin amaly gollanma.

Jikme-jik maglumatlary asyl resminama meňzeýär. Aöne belli bir resminamada käbir ýalňyşlyklar bar bolsa, owadan çorba olary kesgitleýär we ulanyjylaryna laýyk gurluşy üpjün edýär. Owadan çorba, ulanyjylar üçin has ýönekeýleşdirmek üçin HTML elementleriniň atlaryny berýän ajaýyp aýratynlyklary hödürleýär. Web gyryjylary, meselem, bir elementiň köp görnüşli synpyň bolup biljekdigini we synpyň elementlere bölünip biljekdigini ýatdan çykarmaly däldir. Bu elementleriň hersinde diňe bir sahypada ulanyp boljak diňe bir ID bolup biler. Owadan çorba, esasanam web döwmek ýaly taslamalar üçin döredilen ajaýyp programma. Ulanyjylaryna seljeriş agajyny üýtgetmek üçin käbir ýönekeý usullary hödürleýär. Bu dil programmasy, LXML ýaly Python-yň iň gowy jikme-jiklikleriniň üstünde işlenip düzüldi we gaty çeýe. Aslynda, gulplanan maglumatlary tapýar we birnäçe minutyň içinde web gyryjylary üçin ähli zerur maglumatlary ýygnaýar.